Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί από τις 15-04-2016 και στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5000703 και βάσει της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με αριθ. Πρωτ. 4894/15-04-2016 και ΑΔΑ: 6Χ4Η4653Ο7-ΒΞ2, με ημερομηνία έναρξης 01-04-2016 έως 31-10-2016, της τροποποίησης αυτής με αριθ. Πρωτ.: 14340/26-10-2016 και ΑΔΑ: ΩΣΙΘ4653Ο7-Φ2Ψ με ημερομηνία έναρξης 01-04-2016 έως 31-10-2017 και της τροποποίησης αυτής με αριθ. Πρωτ. 15593/03-11-2017 και ΑΔΑ: 70ΖΙ465ΧΙ8-3ΩΜ με ημερομηνία έναρξης 01-04-2016 έως 31-10-2018, όπως και της απόφασης ανάκλησης της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης και των τροποποιήσεων της με αριθ. Πρωτ. 5700/31-10-2018 και ΑΔΑ: ΩΚΔΞ465ΧΙ8-ΩΞ5

Εξίσου το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συνεχίζει να λειτουργεί από τις 31-10-2018 και στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Φοιτητών Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394 και βάσει της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με αριθ. Πρωτ. 5701/31-10-2018, ΑΔΑ: 7ΥΓΟ465ΧΙ8-4Ξ8 με ημερομηνία έναρξης  01-11-2015 έως 31-12-2022 και της τροποποίησης αυτής με αριθ. Πρωτ. 5234/02-12-2020, ΑΔΑ: ΨΑ2Π46ΜΤΛΡ-Γ6Λ με ημερομηνία έναρξης  01-11-2015 έως 31-12-2022