Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2022-2023 (22/03/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2022-2023

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Email: internship@asfa.gr

Τηλέφωνο: 2103897157

 

Α.Π.: 553

Ημερομηνία: 22/03/2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 της Α.Σ.Κ.Τ.”, με κωδικό ΟΠΣ 5181164 (ΑΔΑ: 6ΩΝΞ46ΜΤΛΡ-ΧΘΖ), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και του Υποέργου (1) με τίτλο “Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων της ΑΣΚΤ”, ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/Φοιτητριών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ.) και το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ.), με σκοπό την κάλυψη εξήντα (60) διαθέσιμων θέσεων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αποφάσεων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της ΑνωτάτηςΣχολής Καλών Τεχνών.

Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνης διάρκειας (100 ώρες) και αφορά την περίοδο 01/05/2023 έως 31/10/2023. Για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Κωδικός Μαθήματος:ΥΕΦ 14-2) υπάρχουν τριάντα (30) διαθέσιμες θέσεις και για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Κωδικός Μαθήματος: ΠΡΑ) υπάρχουν τριάντα (30) διαθέσιμες θέσεις.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με τον αριθμό των επιτυχόντων. Σε περίπτωση που οι κατανεμημένες θέσεις δεν καλυφθούν από αιτούντες του ενός εκ των δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν – εφόσον προκύψουν – από τους αιτούντες του άλλου Ακαδημαϊκού Τμήματος. Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις αλλά καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 23/03/2023 έως 10/04/2023 και ώρα 23:59. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

 

I. Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριεςτου Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ.) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1)           Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε όλη τη χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριεςτου ΤΕΤ που φοιτούν στο 5ο εξάμηνο και άνω και οι φοιτητές/τριεςτου τμήματος ΘΙΣΤΕ που φοιτούν στο 7ο εξάμηνο και άνω.

2)         Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει – πριν την υποβολή της Αίτησης – να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχουν λάβει από τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η δυνατότητα αναζήτησης των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης δίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην προαναφερόμενη πλατφόρμα.[1]

3)         Οι υποψήφιοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτησή τους μαζί με τη Φόρμα Συνεργάτη που περιέχει όλα τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία. (Οι φόρμες των δύο εγγράφων αναρτώνται σε σύνδεσμο στο σώμα της εκάστοτε Πρόσκλησης.)

4)         Για την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης και για κάθε επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική η χρήση ιδρυματικού ηλεκτρονικού λογαριασμού. Αιτήσεις που δεν αποστέλλονται από ιδρυματικό λογαριασμό δεν θα γίνονται δεκτές.

II. Διαδικασία Διεξαγωγής Πρόσκλησης και Αξιολόγηση Αιτήσεων

1)         Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης,  ανάλογα κάθε φορά με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανακοινώνεται η έναρξη κάθε κύκλου Πρακτικής Άσκησης, οι διαθέσιμες θέσεις, το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης καθώς και επιμέρους λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής των αιτούντων. Η δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και ανακοινώνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών στην ιστοσελίδα του ΔΑΣΤΑ http://www.dasta.asfa.gr/frontend/articles.php?cid=3

2)         Οι αιτήσεις του ΤΕΤ και ΘΙΣΤΕ αξιολογούνται χωριστά αλλά τα κριτήρια κατάταξης είναι κοινά για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες. Η κατάταξη των υποψηφίων κάθε τμήματος προκύπτει από το γινόμενο των ECTS επί τον τρέχοντα Μέσο Όρο βαθμολογίας.

Κριτήρια κατάταξης (Κ): Κ1: Τρέχων Μ.Ο. βαθμολογίας. Κ2: Άθροισμα των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς.

Τύπος υπολογισμού μορίων: Κ1xΚ2

3)           ΑμΕΑ:Φοιτητές/τριεςπου χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία ως ΑμΕΑ πριμοδοτούνται με επιπλέον διακόσια (200) μόρια επί της τελικής τους μοριοδότησης. Τα έγγραφα πιστοποίησης αναπηρίας δεν κατατίθενται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και η σχετική ενημέρωση ζητείται υπηρεσιακά από τις Γραμματείες των δύο οικείων Τμημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση δηλαδή για την πριμοδότηση υποψηφίων ως ΑμΕΑ είναι να έχουν καταθέσει τις απαραίτητες βεβαιώσεις τους στην Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

4)         Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναζητά από τις Γραμματείες τις αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων και διαβιβάζει το σύνολο των εγγράφων στις  Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης των δύο Τμημάτων. Ακολουθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση από τις δύο Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση και συντάσσεται σχετικό πρακτικό όπου καταγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου κάθε αίτησης και η αντίστοιχη βαθμολογία. Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων με την βαθμολογία/κατάταξη των φοιτητών/φοιτητριών αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΑΣΤΑ για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να δοθεί χρονικό διάστημα για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

5)           Διαδικασία Ενστάσεων:Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι κοινή και για τα δύο ακαδημαϊκά Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ. Ένσταση επί της αξιολόγησης των αιτημάτων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες ηλεκτρονικά, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα. Μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων και σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί ενστάσεις, η εξέταση αυτών γίνεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και αποφαίνεται επ’ αυτών και ανακοινώνει – μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης – τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του ΔΑΣΤΑ www.dasta.asfa.grτηρώντας τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

III. Έγγραφα Υποβολής Αίτησης

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mailpa@asfa.grμε αποκλειστική χρήση ιδρυματικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Αιτήσεις που θα κατατεθούν από μη-ιδρυματικούς λογαριασμούς, δεν θα γίνουν δεκτές. Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης,θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φόρμα-Αίτηση που αφορά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (διαθέσιμη εδώ)
  2. Φόρμα Συνεργάτη που αφορά τη διαδικασία στην ΕΡΓΑΝΗ (διαθέσιμη εδώ
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)
  4. Ευκρινές σκαναρισμένο αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας (ασπρόμαυρο, pdf/jpg)
  5. Ευκρινές σκαναρισμένο αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (ασπρόμαυρο, pdf/jpg)
  6. Αναλυτική Βαθμολογία (pdf)

Στη Φόρμα-Αίτηση οι φοιτητές/τριεςέχουν το δικαίωμα να δηλώσουν 3 προτιμήσεις τους ως προς τους Φορείς Υποδοχής στους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (2 ιδιωτικούς και 1 δημόσιο). Οι προτιμήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης αλλά σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν τα τελικά αποτελέσματα.

Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος, πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης. Είναι επίσης υποχρεωτικό οι φοιτητές/τριεςνα βεβαιωθούν πως έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική καρτέλα τους και πως έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf την αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει, καθώς το σχετικό αρχείο είναι απαραίτητο έγγραφο που συνοδεύει την ηλεκτρονική Αίτηση.

Επισημαίνεται ότιτο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα αναζητήσει υπηρεσιακά τα Πιστοποιητικά Σπουδών των φοιτητών/τριώνπου θα υποβάλουν Αίτηση,από τις Γραμματείες των Τμημάτων τους, όπου συμπληρωματικά θα ζητηθεί τεκμηρίωση δήλωσης συμμετοχής τους στην Πράξη, αντί για μάθημα.

Ως προς τη διαθεσιμότητα των Φορέων Υποδοχής, οι φοιτητές/τριες οφείλουννα χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ https://atlas.grnet.gr

Για την είσοδο στην συγκεκριμένη πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ιδρυματικός λογαριασμός (όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη). Για τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων εισόδου του ιδρυματικού λογαριασμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τη σελίδα: https://mypassword.asfa.gr. Σε περίπτωση κωλύματος, οι φοιτητές/τριεςθα πρέπει να επικοινωνήσουν αρχικά με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 2152157860 κι αν δεν προκύψει αποτέλεσμα, τότε να αποστείλουν e-mailστο support@asfa.gr, αναφέροντας το ζήτημα που αντιμετωπίζουν.

IV. Αμοιβή

Η αποζημίωση των φοιτητών που θα επιλεγούν και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα είναι 450, 00 € (τετρακόσια πενήντα ευρώ) καθόλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον συμπληρώσουν το συνολικό αριθμό των εκατό (100) ωρών δια ζώσης πρακτικής άσκησης εντός του τριμήνου, ενώ θα πιστοποιείται με εντολή του Ιδρυματικά Υπευθύνου της Πράξης προς τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Σ.Κ.Τ. Η αποζημίωση και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ, μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 της Α.Σ.Κ.Τ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5181164 (ΑΔΑ: 6ΩΝΞ46ΜΤΛΡ-ΧΘΖ)η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

V. Πρόσθετες Πληροφορίες

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής πρακτική άσκηση, και να λάβει τη σχετική αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως φοιτητής του ιδίου τμήματος και β) να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων τη συγκεκριμένη περίοδο, υπάρχει δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ή εκ νέου διαδικασία υποβολής αιτήσεων με ορισμό νέας ημερομηνίας προθεσμίας. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Επισημαίνεται ότι καμία φοιτήτρια και κανένας φοιτητής δεν θα πρέπει να έρχεται σε προσωπικές συνεννοήσεις με Φορείς Υποδοχής χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Το ίδιο ισχύει και για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα πρέπει να ξεκινά μόνο και εφόσον υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις η επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης γίνεται τηλεφωνικά στο 2103897157, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 11:00-16:00 ή στο e-mailinternship@asfa.gr.

 

ΟΙδρυματικάΥπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση

Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Αλεξανδρίδης[1]Επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ, θα πρέπει , σε περίπτωση που επιθυμούν να γίνουν Φορείς Υποδοχής φοιτητών/τριών ΠΑ, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο ΠΑ για να ενημερωθούν ως προς τη σχετική διαδικασία.

επιστροφή